SKOK Międzyzakładowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w HPR Dąbrowa Górnicza Logowanie do Wirtualnego Biura Obsługi Klienta

Dzisiaj jest: Niedziela, 29 Listopada 2020 r.

DEPOZYTY

Informacja o gwarancjach w formie arkusza informacyjnego

Informujemy, MSKOK w HPR Dąbrowa Górnicza uczestniczy w ustawowym systemie gwarantowania środków pieniężnych.
Zasady gwarantowania depozytów określone zostały w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U. poz. 996). Do dnia 8 października 2016 r. system gwarantowania depozytów funkcjonował na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1866, z późn. zm.).

Regulacje prawne przyjęte w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji odpowiadają Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów (wersja przekształcona).

Bankowy Fundusz Gwarancyjny chroni środki/depozyty zgromadzone w:

  • bankach krajowych (tj. z siedzibą na terytorium RP)*,

  • spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych,

  • oddziałach banków zagranicznych (tj. banków z siedzibą za granicą RP, na terytorium państwa niebędącego członkiem UE)**.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny w przypadku spełnienia warunku gwarancji wypłaca środki gwarantowane do wysokości ustawowo określonej kwoty.

Spełnieniem warunku gwarancji jest:

  • w przypadku banku - zawieszenie działalności banku przez Komisję Nadzoru Finansowego i ustanowienie zarządu komisarycznego (o ile nie był ustanowiony wcześniej) oraz złożenie przez Komisję wniosku o ogłoszenie upadłości banku albo złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości banku przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w ramach przymusowej restrukturyzacji,

  • w przypadku spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej - zawieszenie działalności kasy przez Komisję Nadzoru Finansowego i ustanowienie zarządcy komisarycznego (o ile nie był ustanowiony wcześniej) oraz złożenie przez Komisję wniosku o ogłoszenie upadłości kasy albo złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości kasy przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w ramach przymusowej restrukturyzacji,

  • w przypadku oddziału banku zagranicznego - uznanie przez sąd orzeczenia o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego dotyczącego banku lub majątku banku położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

* z wyłączeniem Banku Gospodarstwa Krajowego jako banku państwowego

** o ile oddział banku zagranicznego nie jest uczestnikiem innego systemu gwarantowania albo system, do którego przynależy nie zapewnia gwarancji co najmniej w zakresie i w wysokości, w jakiej zapewnia je Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

 

Informacje o sytuacji ekonomiczno-finansowej Kasy (wg stanu na 31.10.2019 r.)

Suma bilansowa6.722.186,30 zł
Suma funduszy własnych702.260,10 zł
Zysk netto6.333,08 zł
Wskaźnik wypłacalności (wymagane min. 5%)14,12 %

SKOKPOŻYCZKIDEPOZYTYINFOKONTAKT

MSKOK w HPR Dąbrowa Górnicza 1995-2020

| e-mail: skok@skokhpr.pl | www.skokhpr.pl |